Wolontariat : Prawa i obowiązki wolontariusza

Prawa i obowiązki wolontariusza

Prawa i obowiązki wolontariusza reguluje określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

OBOWIĄZKI

  • posiadanie kwalifikacji i spełnianie wymagań odpowiednich do rodzaju i zakresu świadczonej pomocy
  • wykonywanie świadczeń zgodnie z zawartym porozumieniem
  • w przypadku osoby niepełnoletniej uzyskanie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna na wykonywanie świadczeń wolontaryjnych  

PRAWA

  • Zawarcie porozumienia. Porozumienie musi zawierać informacje o zakresie, obowiązkach i czasie wykonywanych świadczeń, a także opis możliwości rozwiązania porozumienia. W pierwszych 30 dniach wolontariatu porozumienie może mieć formę ustną (wolontariusz może też zażądać umowy na piśmie). Zawarcie porozumienia na piśmie jest obowiązkowe jeśli wolontariusz wykonuje świadczenia powyżej 30 dni.
  • Informowanie wolontariusza o przysługujących mu prawach i obowiązkach oraz zapewnienie dostępności tych informacji
  • Uzyskanie informacji o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa wynikającego z wykonywanych czynności oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
  • Zabezpieczenie w środki ochrony osobistej jeżeli wykonywane świadczenia tego wymagają.
  • Wydanie na prośbę wolontariusza zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń
  •  Zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń. Jeżeli wolontariusz wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni należy mu się ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków ze strony korzystającego. Powyżej 30 dni wolontariusz jest ubezpieczony przez państwo.
  • Pokrycie przez korzystającego kosztów służbowych i diet wolontariusza
X

Twój koszyk

Close