WYSOKOŚĆ OPŁAT ORAZ SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 1. Podmiot leczniczy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną na zasadach określony w niniejszym Regulaminie, a także w ustawie z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i Rozporządzeniu Ministra  Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z późniejszymi zmianami.
 2. Podmiot leczniczy zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.
 3. Dokumentację, o której mowa w ust. 1 udostępnia się w szczególności na wniosek:
  1. pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, bądź osoby upoważnionej przez pacjenta; po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia;
  2. podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
  3. organu władzy publicznej, Narodowego Funduszu Zdrowia, organu samorządu zawodów medycznych oraz konsultantów krajowego i wojewódzkiego, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
  4. ministra do spraw zdrowia, sądu, prokuratura, lekarza sądowego i rzecznika odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
  5. organu rentowego oraz zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
  6. zakładu ubezpieczeń, za zgodą pacjenta.
 4. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
  1. do wglądu w siedzibie podmiotu leczniczego;
  2. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
  3. poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
 5. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w ust. 4 pkt 2 podmiot leczniczy pobiera opłatę w wysokości .
  1. jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 12,44 zł;
  2. jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,43 zł;
  3. sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli dokumentacja medyczna prowadzona jest w postaci elektronicznej – wynosi 2,48  zł.
 6. Opłaty zostały ustalone w oparciu o art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U.2020.849  z poźń. zm.