REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SILOE”

PRZEDMIOT REGULAMINU

§1

 1. Regulamin określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy którym jest Tomasz Załęcki, zwana dalej „podmiotem leczniczym”.
 2. Podmiot leczniczy wskazany w ust. 1 prowadzi przedsiębiorstwo pod nazwą  Tomasz Załecki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SILOE  z siedzibą w Łazach (42-450), ul. Jesionowa 1.

 

ZAKRES ORGANIZACYJNY

§2

 1. Regulamin obowiązuje: 
  1. Wszystkie osoby zatrudnione oraz wykonujące świadczenia na rzecz przedsiębiorcy wskazanego w § 1 ust. 1 w ramach prowadzonej działalności leczniczej.
  2. Wszystkich pacjentów, którym udzielane są świadczenia zdrowotne.  

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§3

Regulamin opracowano na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2022 poz. 633).
 2. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2020 poz. 849).
 3. Ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2019 poz. 1128).
 4. Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1291).
 5. Ustawy z dnia 15 lipca 2011 o zawodach pielęgniarki i położnej  (Dz.U. 2022 poz. 551).
 6. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 kwietnia 2020 w sprawie rodzajów
  i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2020 poz. 666).
 7. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.
 8. Rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą  (Dz.U. 2022 poz. 402).

 

CELE I ZADANIA PODMIOTU LECZNICZEGO

§4

 1. Celem podmiotu leczniczego jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie działań służących ratowaniu, przywróceniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia i rehabilitacji lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

 

§5

Do podstawowych zadań  Tomasz Załęcki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SILOE należy: 

 • prognozowanie i organizowanie działalności profilaktyczno- leczniczej,
 • prognozowanie i organizowanie działalności profilaktyczno- pielęgniarskiej,
 • udzielanie indywidualnych porad i konsultacji lekarskich,
 • udzielanie konsultacji i opieki psychologicznej,
 • świadczenie opieki hospicyjnej oraz pielęgniarskiej w domu pacjenta,
 • pielęgnacja i rehabilitacja w domu pacjenta,
 • pomoc rodzinie w opiece nad chorym,
 • organizowanie i prowadzenie oświaty zdrowotnej w reprezentowanej specjalności,
 • współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi ochrony zdrowia, uczelniami, szkołami, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami oraz innymi również spoza granic kraju, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, 
 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
 • inne zadania zlecone przez osobę upoważnioną.

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA PODMIOTU

§6

 1. W ramach przedsiębiorstwa o nazwie  Tomasz Załęcki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SILOE z siedzibą w Myszkowie (42-300), ul. Jesionowa 1 wyodrębnia się jednostki organizacyjne:
  1. SILOE – Opieka Paliatywna
 2. W obrębie jednostki organizacyjnej wskazanej w par 6 ust 1 pkt. a funkcjonują komórki organizacyjne:
  1. Poradnia Medycyny Paliatywnej w 42-450 Łazy ul. Jesionowa 1;
  2. Zespół Domowej Opieki Paliatywnej w 42-450 Łazy ul. Jesionowa 1;
  3. Poradnia Medycyny Paliatywnej w 42-300 Myszków ul. 1 Maja 64;
  4. Zespół Domowej Opieki Paliatywnej w 42-300 Myszków ul. 1 Maja 64;
  5. Punkt pobrań krwi w 42-300 Myszków ul. 1 Maja 64;
  6. Poradnia Medycyny Paliatywnej  w 31-476 Kraków Bosaków 11;
  7. Zespół Domowej Opieki Paliatywnej 31-476 Kraków Bosaków 11;
  8. Poradnia Medycyny Paliatywnej w 32-300 Olkusz ul. Króla Kazimierza Wielkiego 64;
  9. Zespół Domowej Opieki Paliatywnej 32-300 Olkusz ul. Króla Kazimierza Wielkiego 64.

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

§7

Podmiot leczniczy udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu  medycyny paliatywnej, domowej opieki hospicyjnej.

MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

§8

Miejscem udzielania świadczeń jest siedziba Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „SILOE”  w Łazach (42-450), ul. Jesionowa 1 oraz 42-300 Myszków ul. 1 Maja 64,  31-476 Kraków Bosaków 11, 32-300 Olkusz ul. Króla Kazimierza Wielkiego 64.
Świadczenia hospicyjne udzielane są wyłącznie w domu pacjenta.

PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  
Z ZAPEWNIENIEM WŁAŚCIWEJ ICH DOSTĘPNOŚCI I JAKOŚCI
W  JEDNOSTKACH I KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA PODMIOTU LECZNICZEGO

§9

 1. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych:
  1. nieodpłatnie osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia, 
  2. pomiot nie udziela świadczeń komercyjnych,
 2. Świadczenia nieodpłatne wskazane w ust.1 pkt. a udzielane są wyłącznie w ramach umowy podmiotu leczniczego z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 3. Świadczenia udzielane są wszystkim osobom zakwalifikowanym do leczenia przez  podmiot leczniczy.

§10

Pracownicy podmiotu leczniczego wykonują swoją pracę wiedząc, że medycyna paliatywna i opieka paliatywna:  

 1. respektuje życie  i  jest przeciwna eutanazji,
 2. sprzeciwia się stosowaniu  uporczywej terapii mającej na celu przedłużenie życia za wszelką cenę i uznaje śmierć jako zjawisko naturalne,
 3. działania w jej zakresie  cechuje   empatia,   serdeczność, otwartość  na cierpienie chorego i jego rodziny. Celem tych działań jest  zapewnienie ulgi  w cierpieniu, przy poszanowaniu godności człowieka, bez względu na wiek, rasę, wyznawaną religię czy  reprezentowane poglądy.

§11

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawody medyczne, psychologów oraz spełniające dodatkowe wymagania określone w odrębnych przepisach.
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom zgodnie z wymaganiami aktualnej wiedzy medycznej oraz z zakresu psychologii.
 3. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom z należytą starannością, w warunkach odpowiadających obowiązującym w tym zakresie wymaganiom fachowym i sanitarnym.
 4. Osoby udzielające pacjentowi świadczeń zdrowotnych kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.
 5. Świadczenia zdrowotne są organizowane w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.
 6. Świadczenia zdrowotne mogą być również udzielane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
 7. Żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych, jeśli zagrożone jest zdrowie lub życie pacjenta.

§12

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są:
  1. w ramach  poradni medycyny paliatywnej
   a1. w Łazach –  wtorki, czwartki w godzinach 15.30- 18:00; w piątki 10:00-12:30

   a2. w Myszkowie – poniedziałki i środy w godzinach 15.30- 18:00, oraz czwartki w godzinach 10:00-12:30

   a3. w Krakowie – od poniedziałku do środy w godzinach 15.30-18.00

   a4. w Olkuszu – poniedziałki i czwartki w godzinach 15.30-18.00, środy 10.00-12.30

 2.  W ramach Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej całodobowo od poniedziałku do niedzieli,
  1. Proces udzielania świadczeń zdrowotnych rozpoczyna się w Rejestracji, gdzie pacjenci zgłaszają się w celu umówienia wizyty lekarskiej, wizyty hospicyjnej lub pielęgniarskiej.
  2. Rejestracja pacjentów dokonywana jest na podstawie zgłoszenia:
 3. osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej w miejscu udzielania świadczeń, 
 4. telefonicznego na numer telefonu+48 793 200 007 oraz  343 000 033 
 5. poprzez e-rejestrację dostępna na stronie siloe.pl lub drogą mailową.
  1. Rejestracja odbywa się w dniach i godzinach pracy przychodni.
   1. W Łazach: wtorki i czwartki w godzinach 15.00- 18.00,  środy w godzinach 9:30-13:30 oraz piątki od 9.30-12.30
   2. W Myszkowie: poniedziałki i  środy w godzinach 14.00 – 18.00, wtorki 10:00-14:30, czwartki i piątki w godzinach 10.00-14.00. 
   3. W Krakowie: od poniedziałku do środy w godzinach 15.00-18.00, czwartek i piątek w godzinach 9.00-12.00 
   4. W Olkuszu: w poniedziałki i czwartki 15:00-18:00 wtorki, środy i piątki w godzinach 10.00-13.00
   5. Pracownik podmiotu dokonujący rejestracji informuje pacjenta o terminie
    i godzinie udzielenia świadczenia zdrowotnego.
   6. W przypadkach zmiany terminu lub godziny udzielania świadczenia zdrowotnego pracownik informuje o tym pacjenta, ustalając nowy termin i godziny udzielenia świadczenia.
   7. W sytuacji niemożności skorzystania ze świadczenia zdrowotnego w ustalonym terminie, pacjent jest zobowiązany powiadomić o tym pracownika podmiotu, w dniu co najmniej poprzedzającym świadczenie.
   8. Po zarejestrowaniu do poradni medycyny paliatywnej pacjent w umówionym dniu i o określonej godzinie zgłasza się do przyjęcia we wskazanym gabinecie lekarskim. 
   9. W przypadku zarejestrowania do zespołu domowej opieki paliatywnej zespół medyczny lub pielęgniarka w umówionym dniu i o określonej godzinie zgłaszają się do pacjenta pod wskazanym adresem.
   10. Pacjent lub jego opiekun zobowiązany jest złożyć odpowiednie pisemne oświadczenie potwierdzające prawo do świadczeń, wg. wzoru określonego przez NFZ, gdy ma być udzielone świadczenie realizowane w ramach zawartej przez świadczeniodawcę umowy z Oddziałem Wojewódzkim NFZ, a weryfikacja jego uprawnień w systemie e-Wuś przebiegła negatywnie.
   11. Pacjent lub jego opiekun zobowiązany jest złożyć oświadczenie o upoważnieniu określonej osoby do wglądu w dokumentację medyczną za życia pacjenta i po jego śmierci (lub o nieupoważnieniu nikogo), a także zgodzie na udzielenie świadczeń zdrowotnych.
   12. Pisemna zgoda pacjenta na udzielenie świadczenia zabiegowego o podwyższonym ryzyku musi być założona przez pacjenta każdorazowo, przed rozpoczęciem zabiegu  podwyższonym ryzyku.
   13. Jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty ambulatoryjnie pacjent jest kierowany na leczenie szpitalne.
   14. W trakcie udzielenia świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do uzyskania wszystkich niezbędnych wyjaśnień, dotyczących postawionej diagnozy, a także zaproponowanego leczenia.
   15. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SILOE”  zapewnia pacjentowi:
    1. świadczenia zdrowotne,
    2. środki farmaceutyczne i materiały medyczne niezbędne do wykonania procedury medycznej zgodnie z właściwymi rozporządzeniami Ministra Zdrowia – wyłącznie w przypadku świadczeń finansowanych ze środków publicznych,
    3. pomieszczenie do wykonania świadczeń zgodne z wymaganiami zawartymi w odrębnych przepisach – wyłącznie w przypadku świadczeń w poradni medycyny paliatywnej.
   16. Na każdym etapie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do złożenia skargi / zażalenia na zachowanie lub czynności personelu zakładu.Skargi / zażalenia przyjmuje koordynator bądź właściciel.
   17. Skarga może być złożona ustnie lub pisemnie. Na każdą skargę należy udzielić pisemnej odpowiedzi w terminie nie przekraczającym 14 dni

ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH  

§13

Do zadań komórek organizacyjnych  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SILOE”  należą w szczególności:

 1. Poradnia medycyny paliatywnej
  1. badania, konsultacje i zabiegi lekarskie z zakresu medycyny paliatywnej
  2. zlecanie badań diagnostycznych,
  3. wykonywanie świadczeń medycznych określonych w zakresie czynności lekarza,
  4. leczenie,
  5. opieka psychologiczna,
  6. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
  7. prowadzenie dokumentacji medycznej.
 2. Zespół Domowej Opieki Paliatywnej:
  1. badania, konsultacje i zabiegi lekarskie z zakresu medycyny paliatywnej
  2. zlecanie badań diagnostycznych,
  3. wykonywanie świadczeń medycznych określonych w zakresie czynności lekarza,
  4. leczenie,
  5. udzielanie niezbędnych świadczeń medycznych,
  6. pielęgnacja chorego,
  7. opieka pielęgniarska,
  8. opieka psychologiczna,
  9. prowadzenie rehabilitacji,
  10. organizowanie oświaty oraz promocji zdrowia,
  11. prowadzenie promocji zdrowia,
  12. prowadzenie dokumentacji medycznej.

§14

Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania pod względem diagnostyczno-leczniczym i administracyjno gospodarczym  należy:

 1. realizacja zadań podmiotu i celu, dla którego został on utworzony, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz niniejszym Regulaminie;
 2. kompetentne i terminowe wywiązywanie się z przyjętych obowiązków;
 3. dbałość o należyty wizerunek podmiotu;
 4. zapewnienie sprawności funkcjonowania podmiotu;

§15

Współdziałanie między poszczególnymi jednostkami oraz komórkami organizacyjnymi podmiotu powinno odbywać się w sposób, który zapewni sprawność funkcjonowania podmiotu oraz kompleksowość, dostępność i należytą jakość udzielania świadczeń zdrowotnych.

WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

§16

 1.  Tomasz Załęcki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SILOE  współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.
 2. W zakresie wskazanym w ust. 1 udzielane świadczenia zdrowotne mają charakter kompleksowy. W sytuacji, gdy podmiot leczniczy nie jest w stanie zapewnić niezbędnej kompleksowości w ramach udzielanego świadczenia, bądź wymagana jest konsultacja specjalistyczna, osoba udzielająca świadczeń udziela pacjentowi informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą, które mogą udzielić świadczeń w zakresie wymaganym w danym przypadku.
 3. Szczegółowe zasady współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, w zakresie określonym w niniejszym paragrafie, określają przepisy prawa oraz postanowienia umów zawartych pomiędzy tymi podmiotami, a podmiotem leczniczym.
 4. W podmiocie wykonywane są także badania diagnostyczne i lecznicze we własnym zakresie oraz na podstawie podpisanych umów z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.
 5. Podmiot leczniczy współpracuje z podwykonawcami w zakresie wykonywania badań badań diagnostycznych: badania usg i rtg, badania laboratoryjne oraz transport sanitarny.
 6. Lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych w podmiocie, kierują na leczenie szpitalne bądź zabiegi fizjoterapeutyczne przez wystawienie skierowania.
 7.  W razie potrzeby lekarz wydaje niezbędne zaświadczenia o stanie zdrowia i przysługujących uprawnieniach z tytułu stanu zdrowia lub stopnia niepełnosprawności, w tym także zaświadczenia o prawie do zasiłku chorobowego (ZUS ZLA).

WYSOKOŚĆ OPŁAT ORAZ SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

§17

 1. Podmiot leczniczy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną na zasadach określony w niniejszym Regulaminie, a także w ustawie z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i Rozporządzeniu Ministra  Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z późniejszymi zmianami.
 2. Podmiot leczniczy zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.
 3. Dokumentację, o której mowa w ust. 1 udostępnia się w szczególności na wniosek:
  1. pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, bądź osoby upoważnionej przez pacjenta; po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia;
  2. podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
  3. organu władzy publicznej, Narodowego Funduszu Zdrowia, organu samorządu zawodów medycznych oraz konsultantów krajowego i wojewódzkiego, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
  4. ministra do spraw zdrowia, sądu, prokuratura, lekarza sądowego i rzecznika odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
  5. organu rentowego oraz zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
  6. zakładu ubezpieczeń, za zgodą pacjenta.
 4. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
  1. do wglądu w siedzibie podmiotu leczniczego;
  2. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
  3. poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
 5. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w ust. 4 pkt 2 podmiot leczniczy pobiera opłatę w wysokości .
  1. jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 12,44 zł;
  2. jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,43 zł;
  3. sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli dokumentacja medyczna prowadzona jest w postaci elektronicznej – wynosi 2,48  zł.
 6. Opłaty zostały ustalone w oparciu o art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U.2020.849  z poźń. zm.

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDZIELANE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE INNE NIŻ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

§18

 1. Podmiot leczniczy nie udziela świadczeń komercyjnych.

ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

§19

 1. Proces udzielania świadczeń zdrowotnych rozpoczyna się w momencie rejestracji, gdzie pacjenci zgłaszają się w celu umówienia wizyty lekarskiej lub innej.
 2. Przyjęcie na leczenie następuje na zasadzie dobrowolności wyboru leczenia przez pacjenta
  i za jego zgodą.
 3. Zgłaszająca się osoba staje się pacjentem Tomasz Załęcki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SILOE po zakwalifikowaniu do leczenia przez lekarza.
 4. Rejestracja pacjentów odbywa się na zasadach opisanych w § 12.
 5. Po zarejestrowaniu się do lekarza pacjent w umówionym dniu i o określonej godzinie zgłasza się do przyjęcia we wskazanym gabinecie lekarskim.
 6. Po zarejestrowaniu się do zespołu domowej opieki paliatywnej, zespół paliatywny lub pielęgniarka w umówionym dniu i o określonej godzinie zgłasza się do pacjenta pod wskazanym adresem.
 7. W pierwszej kolejności przyjmowani są pacjenci zgłaszający się w stanie wymagającym natychmiastowego udzielenia świadczenia zdrowotnego.
 8. Pacjent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o upoważnieniu określonej osoby do wglądu w dokumentację medyczną za życia pacjenta i po jego śmierci (lub o nieupoważnieniu nikogo), a także zgodzie na udzielenie świadczeń zdrowotnych – w określonych przypadkach.
 9. Pisemna zgoda pacjenta na udzielenie świadczenia zabiegowego musi być założona przez pacjenta każdorazowo, przed rozpoczęciem zabiegu. Leczenie podstawowe
  i zachowawcze prowadzone jest po wyrażeniu pisemnej zgody na leczenie. Za dowód wyrażenia zgody w takim przypadku uważa się poddanie się przez pacjenta umówionemu leczeniu. 
 10.  Po zakończonej wizycie lekarskiej, psychologicznej, fizjoterapeutycznej lub pielęgniarskiej personel w porozumieniu z pacjentem i jego opiekunem ustala termin kolejnej wizyty.
 11. Lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych w  Tomasz Załęcki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SILOE w uzasadnionych przypadkach kierują na leczenie szpitalne przez wystawienie skierowania.
 12. W trakcie udzielenia świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do uzyskania wszystkich niezbędnych wyjaśnień, dotyczących postawionej diagnozy, a także zaproponowanego leczenia.

SPOSÓB KIEROWANIA PODMIOTEM

§20

 1. Podmiot leczniczy powierza osobie uprawnionej zwanej dalej „Kierownikowi” kierowanie zakładem leczniczym  i reprezentowanie go na zewnątrz.
 2. Podmiot leczniczy powierza Kierownikowi obowiązek nadzoru w zakresie prawidłowości
  i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, koordynacji pracy pracowników medycznych zatrudnionych przez podmiot leczniczy.
 3. Podmiot leczniczy powierza Kierownikowi nadzór nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji medycznej i przetwarzania danych w niej zawartych.
 4. Podczas nieobecności Kiewronika  zastępuje go wskazana przez niego osoba.
 5. Podmiot leczniczy powierza wyznaczonej osobie obowiązek kierowania wskazanymi komórkami organizacyjnymi.
 6. W celu monitorowania przestrzegania przepisów prawa pracy, pracownicy medyczni zobowiązani są do zgłoszenia miejsca zatrudnienia do właściwych organów samorządów zawodów medycznych w terminie 30 dni od rozpoczęcia zatrudnienia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§21

 1. Regulamin organizacyjny ustala osoba uprawniona przez właściciela do kierowania podmiotem leczniczym.
 2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem organizacyjnym zastosowanie mają odrębne przepisy.
 3. Podanie regulaminu do wiadomości pacjentów następuje poprzez udostępnianie go, na wniosek pacjenta w Rejestracji.
 4. Postanowienia regulaminu zostają podane do wiadomości wszystkich zatrudnionych
  w podmiocie leczniczym.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2022r